هاست دانلود

10GB-DL


فضا: 1GB
پهنای باند ماهیانه: 500GB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


12,900تومان ماهیانه 38,000تومان سه ماهه 140,000تومان سالیانه

سفارش دهید
50GB-DL


فضا: 50GB
پهنای باند ماهیانه: 2TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


24,900تومان ماهیانه 74,000تومان سه ماهه 280,000تومان سالیانه

سفارش دهید
100GB-DL


فضا: 100GB
پهنای باند ماهیانه: 4TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


39,900تومان ماهیانه 110,000تومان سه ماهه 440,000تومان سالیانه

سفارش دهید
500GB-DL


فضا: 500GB
پهنای باند ماهیانه: 6TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


149,000تومان ماهیانه 440,000تومان سه ماهه 1,600,000تومان سالیانه

سفارش دهید
1TB-DL


فضا: 1TB
پهنای باند ماهیانه: 10TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


270,000تومان ماهیانه 800,000تومان سه ماهه 3,200,000تومان سالیانه

سفارش دهید
2TB-DL


فضا: 2TB
پهنای باند ماهیانه: 16TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


499,000تومان ماهیانه 1,450,000تومان سه ماهه 5,500,000تومان سالیانه

سفارش دهید