هاست دانلود

10GB-DL

فضا: 10GB
پهنای باند ماهیانه: 500GB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


18,000 تومان ماهیانه 50,000 تومان سه ماهه 190,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
50GB-DL

فضا: 50GB
پهنای باند ماهیانه: 2TB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


50,000 تومان ماهیانه 150,000 تومان سه ماهه 550,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
100GB-DL

فضا: 100GB
پهنای باند ماهیانه: 4TB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


80,000 تومان ماهیانه 240,000 تومان سه ماهه 880,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
500GB-DL

فضا: 500GB
پهنای باند ماهیانه: 6TB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


220,000 تومان ماهیانه 650,000 تومان سه ماهه 2,420,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
1TB-DL

فضا: 1TB
پهنای باند ماهیانه: 10TB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


400,000 تومان ماهیانه 1,150,000 تومان سه ماهه 4,400,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
2TB-DL

فضا: 2TB
پهنای باند ماهیانه: 16TB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


750,000 تومان ماهیانه 2,150,000 تومان سه ماهه 8,250,000 تومان سالیانه

سفارش دهید