هاست دانلود

10GB-DL


فضا: 10GB
پهنای باند ماهیانه: 500GB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


12,900تومان ماهیانه 38,000تومان سه ماهه 150,000تومان سالیانه

سفارش دهید
50GB-DL


فضا: 50GB
پهنای باند ماهیانه: 2TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


24,900تومان ماهیانه 74,000تومان سه ماهه 290,000تومان سالیانه

سفارش دهید
100GB-DL


فضا: 100GB
پهنای باند ماهیانه: 4TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


39,900تومان ماهیانه 119,000تومان سه ماهه 470,000تومان سالیانه

سفارش دهید
500GB-DL


فضا: 500GB
پهنای باند ماهیانه: 8TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


149,000تومان ماهیانه 445,000تومان سه ماهه 1,780,000تومان سالیانه

سفارش دهید
1TB-DL


فضا: 1TB
پهنای باند ماهیانه: 16TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


270,000تومان ماهیانه 800,000تومان سه ماهه 3,200,000تومان سالیانه

سفارش دهید