هاست دانلود

10GB-DL

فضا: 1GB
پهنای باند ماهیانه: 500GB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


15,000 تومان ماهیانه 45,000 تومان سه ماهه 165,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
50GB-DL

فضا: 50GB
پهنای باند ماهیانه: 2TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


40,000 تومان ماهیانه 120,000 تومان سه ماهه 440,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
100GB-DL

فضا: 100GB
پهنای باند ماهیانه: 4TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


60,000 تومان ماهیانه 180,000 تومان سه ماهه 660,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
500GB-DL

فضا: 500GB
پهنای باند ماهیانه: 6TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


190,000 تومان ماهیانه 550,000 تومان سه ماهه 2,090,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
1TB-DL

فضا: 1TB
پهنای باند ماهیانه: 10TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


330,000 تومان ماهیانه 950,000 تومان سه ماهه 3,600,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
2TB-DL

فضا: 2TB
پهنای باند ماهیانه: 16TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


600,000 تومان ماهیانه 1,700,000 تومان سه ماهه 6,600,000 تومان سالیانه

سفارش دهید