هاست دانلود

10GB-DL


فضا: 1GB
پهنای باند ماهیانه: 500GB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


12,900 تومان ماهیانه 38,000 تومان سه ماهه 140,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
50GB-DL

فضا: 50GB
پهنای باند ماهیانه: 2TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


35,000 تومان ماهیانه 99,000 تومان سه ماهه 380,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
100GB-DL

فضا: 100GB
پهنای باند ماهیانه: 4TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


50,000 تومان ماهیانه 140,000 تومان سه ماهه 560,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
500GB-DL

فضا: 500GB
پهنای باند ماهیانه: 6TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


160,000 تومان ماهیانه 460,000 تومان سه ماهه 1,840,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
1TB-DL

فضا: 1TB
پهنای باند ماهیانه: 10TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


280,000 تومان ماهیانه 820,000 تومان سه ماهه 3,200,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
2TB-DL

فضا: 2TB
پهنای باند ماهیانه: 16TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


500,000 تومان ماهیانه 1,450,000 تومان سه ماهه 5,500,000 تومان سالیانه

سفارش دهید