هاست دانلود

10GB-DL


فضا: 10GB
پهنای باند ماهیانه: 500TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


4,900تومان ماهیانه 14,000تومان سه ماهه 49,000تومان سالیانه

سفارش دهید
50GB-DL


فضا: 50GB
پهنای باند ماهیانه: 2TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


10,900تومان ماهیانه 30,000تومان سه ماهه 109,000تومان سالیانه

سفارش دهید
100GB-DL


فضا: 100GB
پهنای باند ماهیانه: 4TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


17,900تومان ماهیانه 50,000تومان سه ماهه 179,000تومان سالیانه

سفارش دهید
500GB-DL


فضا: 500GB
پهنای باند ماهیانه: 8TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


79,000تومان ماهیانه 230,000تومان سه ماهه 790,000تومان سالیانه

سفارش دهید
1TB-DL


فضا: 1TB
پهنای باند ماهیانه: 16TB

سایر امکانات:
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


139,000تومان ماهیانه 400,000تومان سه ماهه 1,390,000تومان سالیانه

سفارش دهید