مانیتورینگ

30 دقیقه 1 مانیتور (رایگان)


بازه زمانی بررسی: 30 دقیقه
دامنه و آی پی قابل مانیتور: 1 عدد
پیامک هدیه: ندارد

سایر امکانات:
ارسال ایمیل و پیامک
شارژ آنی اعتبار پیامک
مانیتور کلمات کلیدی
مانیتور بلک لیست
نمودار Response time
فعالسازی پس از تایید پشتیبانی
مشاهده جزییات

5 دقیقه - 3 مانیتور 1 موجود است


بازه زمانی بررسی: 5 دقیقه
دامنه و آی پی قابل مانیتور: 3 عدد
پیامک هدیه: 10 عدد

سایر امکانات:
ارسال ایمیل و پیامک
شارژ آنی اعتبار پیامک
مانیتور کلمات کلیدی
مانیتور بلک لیست
نمودار Response time
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


3,000 تومان ماهیانه 9,000 تومان سه ماهه 18,000 تومان شش ماهه 33,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
1 دقیقه - 5 مانیتور


بازه زمانی بررسی: 1 دقیقه
دامنه و آی پی قابل مانیتور: 5 عدد
پیامک هدیه: 10 عدد

سایر امکانات:
ارسال ایمیل و پیامک
شارژ آنی اعتبار پیامک
مانیتور کلمات کلیدی
مانیتور بلک لیست
نمودار Response time
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


5,000 تومان ماهیانه 15,000 تومان سه ماهه 30,000 تومان شش ماهه 55,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
1 دقیقه - 10 مانیتور


بازه زمانی بررسی: 1 دقیقه
دامنه و آی پی قابل مانیتور: 10 عدد
پیامک هدیه: 10 عدد

سایر امکانات:
ارسال ایمیل و پیامک
شارژ آنی اعتبار پیامک
مانیتور کلمات کلیدی
مانیتور بلک لیست
نمودار Response time
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


8,000 تومان ماهیانه 24,000 تومان سه ماهه 48,000 تومان شش ماهه 88,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
1 دقیقه - 30 مانیتور


بازه زمانی بررسی: 1 دقیقه
دامنه و آی پی قابل مانیتور: 30 عدد
پیامک هدیه: 10 عدد

سایر امکانات:
ارسال ایمیل و پیامک
شارژ آنی اعتبار پیامک
مانیتور کلمات کلیدی
مانیتور بلک لیست
نمودار Response time
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


18,000 تومان ماهیانه 54,000 تومان سه ماهه 108,000 تومان شش ماهه 198,000 تومان سالیانه

سفارش دهید