مانیتورینگ

45 دقیقه 1 مانیتور (رایگان)


بازه زمانی بررسی: 45 دقیقه
دامنه و آی پی قابل مانیتور: 1 عدد
پیامک هدیه: ندارد

سایر امکانات:
ارسال ایمیل و پیامک
شارژ آنی اعتبار پیامک
مانیتور کلمات کلیدی
مانیتور بلک لیست
نمودار Response time
فعالسازی پس از تایید پشتیبانی
مشاهده جزییات

5 دقیقه - 3 مانیتور


بازه زمانی بررسی: 5 دقیقه
دامنه و آی پی قابل مانیتور: 3 عدد
پیامک هدیه: 10 عدد

سایر امکانات:
ارسال ایمیل و پیامک
شارژ آنی اعتبار پیامک
مانیتور کلمات کلیدی
مانیتور بلک لیست
نمودار Response time
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

1 دقیقه - 5 مانیتور


بازه زمانی بررسی: 1 دقیقه
دامنه و آی پی قابل مانیتور: 5 عدد
پیامک هدیه: 10 عدد

سایر امکانات:
ارسال ایمیل و پیامک
شارژ آنی اعتبار پیامک
مانیتور کلمات کلیدی
مانیتور بلک لیست
نمودار Response time
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

1 دقیقه - 10 مانیتور


بازه زمانی بررسی: 1 دقیقه
دامنه و آی پی قابل مانیتور: 10 عدد
پیامک هدیه: 10 عدد

سایر امکانات:
ارسال ایمیل و پیامک
شارژ آنی اعتبار پیامک
مانیتور کلمات کلیدی
مانیتور بلک لیست
نمودار Response time
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

1 دقیقه - 30 مانیتور


بازه زمانی بررسی: 1 دقیقه
دامنه و آی پی قابل مانیتور: 30 عدد
پیامک هدیه: 10 عدد

سایر امکانات:
ارسال ایمیل و پیامک
شارژ آنی اعتبار پیامک
مانیتور کلمات کلیدی
مانیتور بلک لیست
نمودار Response time
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات