مانیتورینگ

30 دقیقه 1 مانیتور (رایگان)


بازه زمانی بررسی: 30 دقیقه
دامنه و آی پی قابل مانیتور: 1 عدد
پیامک هدیه: ندارد

سایر امکانات:
ارسال ایمیل و پیامک
شارژ آنی اعتبار پیامک
مانیتور کلمات کلیدی
مانیتور بلک لیست
نمودار Response time
فعالسازی پس از تایید پشتیبانی
مشاهده جزییات

5 دقیقه - 3 مانیتور


بازه زمانی بررسی: 5 دقیقه
دامنه و آی پی قابل مانیتور: 3 عدد
پیامک هدیه: 10 عدد

سایر امکانات:
ارسال ایمیل و پیامک
شارژ آنی اعتبار پیامک
مانیتور کلمات کلیدی
مانیتور بلک لیست
نمودار Response time
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


3,000تومان ماهیانه 9,000تومان سه ماهه 18,000تومان شش ماهه 33,000تومان سالیانه

سفارش دهید
1 دقیقه - 5 مانیتور


بازه زمانی بررسی: 1 دقیقه
دامنه و آی پی قابل مانیتور: 5 عدد
پیامک هدیه: 10 عدد

سایر امکانات:
ارسال ایمیل و پیامک
شارژ آنی اعتبار پیامک
مانیتور کلمات کلیدی
مانیتور بلک لیست
نمودار Response time
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


5,000تومان ماهیانه 15,000تومان سه ماهه 30,000تومان شش ماهه 55,000تومان سالیانه

سفارش دهید
1 دقیقه - 10 مانیتور


بازه زمانی بررسی: 1 دقیقه
دامنه و آی پی قابل مانیتور: 10 عدد
پیامک هدیه: 10 عدد

سایر امکانات:
ارسال ایمیل و پیامک
شارژ آنی اعتبار پیامک
مانیتور کلمات کلیدی
مانیتور بلک لیست
نمودار Response time
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


8,000تومان ماهیانه 24,000تومان سه ماهه 48,000تومان شش ماهه 88,000تومان سالیانه

سفارش دهید
1 دقیقه - 30 مانیتور


بازه زمانی بررسی: 1 دقیقه
دامنه و آی پی قابل مانیتور: 30 عدد
پیامک هدیه: 10 عدد

سایر امکانات:
ارسال ایمیل و پیامک
شارژ آنی اعتبار پیامک
مانیتور کلمات کلیدی
مانیتور بلک لیست
نمودار Response time
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


18,000تومان ماهیانه 54,000تومان سه ماهه 108,000تومان شش ماهه 198,000تومان سالیانه

سفارش دهید